Általános üzleti feltételek2020-02-07T12:54:15+01:00

Általános üzleti feltételek

AKE HUNGÁRIA KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.§ Hatály

A jelen Általános Szerződési és Szállítási Feltételek kizárólagos hatállyal terjednek ki az AKE Hungária Kft. valamennyi ajánlatára, áruszállítására, valamint az AKE Hungária Kft. által teljesített szolgáltatásokra és a vállalkozási szerződések keretében történt teljesítésekre, különösképpen pedig a jövőbeni üzleti kapcsolatokra. Ettől eltérő megállapodás csak úgy és akkor jöhet létre, ha ez az AKE Hungária Kft. részéről írásban megerősítésre kerül. Az írásbeliségre vonatkozó fenti szabálytól eltérni csak írásban lehet. A Megrendelő jelen szabályozástól eltérő tartalmú feltételei abban az esetben sem érvényesek, ha konkrét egyedi esetben azoktól az AKE Hungária Kft. nem határolódik kifejezetten el.

2.§ Ajánlat és szerződéskötés

(1) Ajánlataink és előzetes költségvetéseink kötelezettségvállalást nem jelentenek és módosíthatóak. Szerződéskötésnek a megrendelés részünkről történő írásos visszaigazolása számít. A méretek, tömegek, ábrák és rajzok vagy egyéb adatok a kivitelezés szempontjából csak akkor kötelező erejűek, ha írásban kifejezetten visszaigazolásra kerülnek. A saját, vagy általunk forgalmazott termékek műszaki adatai a módosítás lehetőségének fenntartása mellett érvényesek.
(2) A megrendelés érvényessége vonatkozásában kizárólag a megrendelés részünkről történt visszaigazolása mérvadó. Későbbi kiegészítések, módosítások vagy egyéb megállapodások csak írásos visszaigazolásunk esetén érvényesek.
(3) A megadott méretek – amennyiben más mértékegység nem kerül feltüntetésre – milliméterben értendők. A tűréshatárok a DIN illetve az AKE Hungária Kft. által alkalmazott gyártási szabványok szerint alakulnak, amelyeket a Megrendelő elfogad.

3.§ Árak

(1) A megállapodott árak forintban és nettó összegben értendők (külön megállapodás esetén Euróban), melyek a csomagolási költséget magukban foglalják. A szállítási költségeket felmerülésük mértékében hárítjuk át a Megrendelőre a mindenkori postai csomagszállítási tarifáknak, illetve a közúti szállítási tarifáknak megfelelően. Az ÁFA a mindenkori törvényes mértéknek megfelelően kerül felszámításra.
(2) A nettó árak kiszámítása körében a társaság által megállapított darabszámok, mennyiségek és tömegek mérvadóak, amennyiben ezt a Megrendelő elfogadja. A darabárak a normál kivitelre vonatkoznak. Speciális gyártmányok utánrendelése esetén fenntartjuk a jogot az ár újrakalkulálására.
(3) A kombinációkból származó szerszámkészletek árait az egyedi szerszámokra vonatkozó árkalkuláció szerint munkáljuk ki. Az árlistán nem szereplő szerszámkombinációk vonatkozásában a funkciófüggő egységekre az általános óradíjainknak megfelelő pótlékot számítjuk fel.
(4) Az AKE Hungária Kft. indokolt esetben jogosult a Megrendelőnek felszámítani az esetleges fizetőképességi vizsgálat szokásos költségeit.
(5) Amennyiben a szerződés megkötését követően jelentős változás következik be a megrendeléssel kapcsolatos valamely költségben, úgy a szerződő felek kötelesek egymást értesíteni az árak kiigazításának igényéről. A költségváltozás akkor számít jelentősnek, ha a kialkudott árhoz viszonyítva az eltérés a 20 %-ot meghaladja. Amennyiben megegyezés nem jön létre az új árakat illetően, úgy mindkét szerződő fél a tárgyalások meghiúsulását követően 2 héten belül jogosult a szerződéstől való elállásra. A szerződéstől való elállás csak írásban elfogadott.

4.§ Fizetési feltételek

(1) Eltérő megállapodás hiányában a számlák a teljesítéskor készpénzben, csekkel (készpénzfizetési számla), illetőleg átutalásos számlánál a kiszállítást követő 10 napon belül fizethetők késedelmi pótlék nélkül. A munkadíjas megbízások (pl. javítás, szerviz-szolgáltatások) a számla kiállítását követően azonnal esedékesek. A fent nevezett fizetési határidők akkor számítanak megtartottnak, ha ezen felül megnyílik a rendelkezési lehetőségünk a vonatkozó összeg felett. A számlaösszegek készpénzben pénztárunkban, illetve területi képviselőnél fizethetők be. A készpénzes fizetéssel egyenértékű a valamely üzleti bankszámlára történő pénzügyi teljesítés. (csekkbefizetés illetve átutalás)
(2) Beszámítás csak nem vitatott, írásban rögzített vagy jogerősen megállapított követelésekkel szemben lehetséges. A Megrendelő nem jogosult pénzösszegek visszatartására, kivéve az ugyanazon szerződéses jogviszonyból származó követelés alapján. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.
(3) Az AKE Hungária Kft. jogosult a már teljesített szolgáltatásokért részösszeg fizetését kérni.
(4) Egyedi gyártásra vonatkozó megrendelés esetén a nettó rendelési érték 30 %-át köteles a Megrendelő előlegként megfizetni a szerződésben rögzített időpontban és feltételekkel.
(5) Új Megrendelő első megbízása esetén fizetési módként csak a készpénzes, az előre fizetés, illetve az utánvétel jöhet számításba kiegyenlítési módozatként.
(6) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

5.§ Szállítás

(1) A szállítás – amennyiben a felek nem állapodnak meg kifejezetten valamilyen más paritásban – „ex works” AKE Hungária Kft. székhelyén működő raktárból történik.
(2) Amennyiben nincsenek kifejezetten kötelező határidőként nevesítve, a jelzett szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek.
(3) A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának elküldésével veszi kezdetét, de csak miután azok az iratok, engedélyek, jóváhagyások, amiket a megrendelőnek kell rendelkezésre bocsátani, rendelkezésre állnak, valamint a megállapodás szerinti előleg beérkezett.
(4) A szállítási határidő megtartott, ha a megrendelt dolog annak lejáratát megelőzően feladásra kerül, vagy a feladásra kész állapot a Megrendelővel közlésre kerül.
(5) A felek által nem befolyásolható előre nem látott események (pl. üzemzavar, sztrájk, természeti katasztrófa, stb.) a szállítási határidőt megfelelően meghosszabbítja, de az esemény bekövetkeztekor írásban kell erről értesíteni a Megrendelőt. Ugyanez vonatkozik a megrendelés utólagos módosítása esetére is.
(6) Az AKE Hungária Kft. jogosult az előrehozott teljesítésre, részteljesítésre és részszámlázásra.
(7) Amennyiben a szállítás a Megrendelő kérésére a határidőnél később történik, vagy ha a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik, úgy a megrendelés tárgya rendelkezésre állása közlését követő naptári hónaptól felszámításra kerülnek a raktározással összefüggésben felmerült költségek. Az AKE Hungária Kft. a méltányos határidő lejártát követően jogosult másként rendelkezni a megrendelt áruval, és a Megrendelőnek méltányos meghosszabbított határidővel másikat szállítani, illetve az árut értékesíteni.
(8) Az AKE Hungária Kft. nem esik késedelembe, ha a Megrendelő a maga részéről el van maradva bizonyos információk szolgáltatásával, melyek közlése az ő feladatát képezi, s melyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
(9) Lehívásnál történő megrendeléseknél az árut – más megállapodás hiányában – a megrendelés visszaigazolásától számított 3 hónapon belül teljes körűen át kell venni. E határidő elteltét követően az át nem vett árucikkek illetve adott esetben a teljes megrendelés – állomány leszállítására a Megrendelő költségére kerül sor.

6.§ A kárveszély viselésének átszállása

(1) A kárveszély viselése akkor száll át a Megrendelőre, ha a megrendelt dolgok elhagyják a gyárunkat vagy raktárunkat, függetlenül attól, hogy ez saját vagy idegen szállítóeszközön történik.
(2) Fuvarozó közben jöttével történő szállítás esetén a Megrendelő köteles – a szállító érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni és erről a szállítót haladéktalanul értesíteni. Az intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetve felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.
(3) Amennyiben a szállítás valamely, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból elhúzódik, úgy a kárveszély viselése a megrendelt dolgok rendelkezésre állása közlésével száll át a Megrendelőre. Ez a rendelkezés abban az esetben is érvényes, ha részszállításokra kerül sor, vagy más dolgokat, pl. a feladási költségek viselését, az odaszállítást vagy felállítást az AKE Hungária Kft. vállalta.
(4) Amennyiben a Megrendelő külön nem kéri, úgy a szállítmányokat nem biztosítjuk törés vagy szállítás alatti sérülés, tűz, lopás és hasonlók ellen. Amennyiben a Megrendelő kéri, úgy az ő költségére megkötjük a biztosítást.

7.§ Tulajdonjog-fenntartás

(1) A megrendelés körébe tartozó valamennyi árura teljes körben fenntartjuk a tulajdonjogunkat a Megrendelővel fennálló üzleti viszonyból eredő valamennyi követelés teljes körű rendezéséig.
(2) A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, és biztosítékként sem adhatja át. Amennyiben a dolog végrehajtás vagy lefoglalás alá kerül, avagy harmadik személyek egyéb módon rendelkeznek vele, úgy haladéktalanul értesíteni kell az AKE Hungária Kft-t.
(3) Amennyiben valamely megrendelt dolog más, nem a mi tulajdonunkat képező dologgal összedolgozásra, összekapcsolásra vagy összekeverésre kerül, úgy a Megrendelő ezennel ránk ruházza az új dolog résztulajdonjogát a neki felszámított áfával növelt összeg erejéig. Az új dolgot a Megrendelő ingyenesen őrzi számunkra.
(4) A Megrendelő kötelességszegése – különösen fizetési késedelem – esetén az AKE Hungária Kft. a szerződéstől való elállást követően jogosult a megrendelt dolgot visszakérni, a Megrendelő pedig köteles annak visszaszolgáltatására. Ilyen esetekben a visszaszolgáltatás költségeit a Megrendelő viseli. A leszállított, majd visszaszolgáltatott dolgok használatáért használati díj jár, az értékcsökkenés ellentételezésként pedig olyan összeg, amely a használat tartamára eső szokásos piaci bérleti díjnak megfelel. A Megrendelőnek azonban lehetősége van arra, hogy bizonyítsa az AKE Hungária Kft-nek kára nem keletkezett, illetve az sokkal alacsonyabb, mint a fenti átalánydíj összege.

8.§ Szavatosság, jótállás (garancia)

(1) Az új dolgokra vonatkozó szavatosság időtartama 2 év, amely a megrendelt dolog leszállításával kezdődik. A használt dolog vonatkozásában a szavatossági kötelezettség 1 év.
(2) Magának a dolognak vagy – ha van – a szerelési utasításnak a nyilvánvaló hiányosságait, a téves szállításokat vagy mennyiségi eltéréseket az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelt dolgok átvételét követő 7 munkanapon belül írásban kell érvényesíteni. Amennyiben a fentiekben írt hiányosság később derül ki, úgy azt haladéktalanul jelezni kell.
(3) Szavatossági kötelezettségünk keretében választásunk szerint vagy kijavítjuk a hibát, vagy kicseréljük az árut. A kicserélt árucikkek az AKE Hungária Kft. tulajdonába kerülnek. A hibaelhárítás vagy csere azon többletköltségeit nem viseljük, amelyek amiatt keletkeztek, hogy a Megrendelő a dolgot arról a helyről, ahova az eredetileg leszállításra került, egy másik helyre szállította.
(4) Amennyiben az AKE Hungária Kft. a hiba kijavítását vagy az áru kicserélését az aránytalanul magas költségek miatt megtagadta, vagy amennyiben – az adott esetben kétszer megismételt – hibaelhárítás vagy csere véglegesen meghiúsul, vagy a Megrendelőtől nem lenne elvárható, úgy a Megrendelő választása szerint árleszállítást kérhet vagy – amennyiben jelentős hibáról van szó – a szerződéstől elállhat. A Megrendelő további igényei a 9.§ (felelősség) szerint alakulnak.
(5) Amennyiben valamely hibajelzés megalapozatlannak bizonyul, úgy a közreműködésünk kapcsán keletkezett költségeket a Megrendelő viseli, az adott időpontban érvényes általános óradíjaink szerint.
(6) A megrendelt áru tulajdonságaira vagy tartósságára vonatkozó garancia – a törvényi kötelezettségeken túlmenően – csak akkor él, ha az AKE Hungária Kft. írásbeli garancianyilatkozatot adott ki.

9.§ Kártérítési felelősség

(1) Az AKE Hungária Kft. a szerződéses jogviszony keretében jogellenesen okozott kárért vállalja a felelősséget, ha bizonyítható módon nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható lett volna.
(2) Felelősség terheli a társaságot, ha a kárt maga az AKE Hungária Kft. vagy a teljesítésben közreműködők szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozták, vagy ha a cég garanciát vagy beszerzési kockázatot vállalt. Amennyiben az AKE Hungária Kft. lényeges, szerződésen alapuló kötelezettségeket szeg meg, úgy gondatlanságért is felel, kivéve ha az adott szerződéstípusra nem jellemző, előre nem látható károkról van szó.
(3) A Megrendelő elállási jogát a fenti rendelkezés nem korlátozza. Ugyanez vonatkozik a termékfelelősségről szóló törvény alapján fennálló kártérítési felelősségre.

10.§ Jogvédelem, iratok őrzése

(1) A társaság rajzai, ábrái, vázlatai, mintái, egyéb dokumentumai és katalógusai vonatkozásában minden fajta jogvédelmet fenntartunk (pl. szerzői jog). A felsorolt dokumentumokat vagy mintákat jóváhagyásunk nélkül kivonatosan sem szabad terjeszteni, sokszorosítani, vagy közzétenni.
(2) Amennyiben a Megrendelő dokumentumokat bocsát rendelkezésünkre, úgy köteles azokat a megbízás végén visszavenni. A dokumentumokat a megrendelés lebonyolítása befejezését követően maximum 3 hónapig őrizzük meg.

11.§ Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerződési feltételek egyes rendelkezései, szövegrésze érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.§ A hatályos jog, a teljesítés helye és a bírósági illetékesség

(1) Bármely, a társasággal fennálló jogviszony vonatkozásában a Ptk. rendelkezései irányadóak. Ugyanígy a Ptk. jog irányadó a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása tekintetében is.
(2) A gazdasági élet szereplőivel fenntartott üzleti kapcsolatokban a teljesítés helye 9700 Szombathely, Vásártér u. 12. szám. Per és jogvita esetére a felek a Szombathelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

Szombathely, 2011.04.28.

AKE NEWS